Vedtægter for Gerlev Idrætshøjskoles elevforening

§ 1: NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er: “Gerlev Idrætshøjskoles Elevforening” – i det følgende benævnt “foreningen”.

Foreningens hjemsted er: Gerlev Idrætshøjskole,
Skælskør Landevej 28, Gerlev, 4200 Slagelse.

§2: FORENINGENS FORMÅL

Foreningens formål er:

  • at fungere som bindeled mellem gamle elever
  • at fungere som bindeled mellem gamle elever og skolen
  • at fungere som bindeled mellem gamle elever og nuværende elever
  • årligt at afholde et elevmøde for foreningens medlemmer
  • i samarbejde med skolen at udbrede kendskabet til skolen og dens virke
  • i samarbejde med skolen at udsende et årsskrift til foreningens medlemmer
  • at arbejde med, hvad foreningens medlemmer i øvrigt finder formålstjenligt for opfyldelse af ovenstående punkter

Foreningens bestyrelse er ansvarlig for, at foreningens formål opfyldes.

§ 3: MEDLEMSKAB

Som medlem af foreningen kan optages elever, der har deltaget på et vinterskoleophold, eller har gennemført et af skolens kurser af en varighed på mindst een uge på Gerlev Idrætshøjskole.

Bestyrelsen kan, når særlige forhold taler herfor, ekskludere et medlem – eller undlade at optage en elev. Afgørelsen kan ankes til generalforsamlingen ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen senest i uge før generalforsamlingen.

§ 4: KONTINGENT

Kontingentperioden følger kalenderåret.
Kontingentets størrelse fastsættes af foreningens bestyrelse.

Kontingentet betales forud, og opkræves for een kontingentperiode ad gangen. Medlemskab er individuelt, og er kun gyldigt for den periode, for hvilken der er betalt kontingent.
Kontingentperioden kan af foreningens bestyrelse bestemmes til i særlige tilfælde at strække sig over en kortere eller længere periode end kalenderåret.

§ 5: GENERALFORSAMLING

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Imellem generalforsamlingerne er bestyrelsen foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling skal afholdes een gang årligt inden den 1. april. Den ordinære generalforsamling skal så vidt det er muligt afholdes i forbindelse med det årlige elevmøde.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt et flertal af bestyrelsens medlemmer kræver det, eller såfremt mindst 25 medlemmer skriftligt kræver det.

Alle, der på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse er medlemsværdige, har ret til at deltage i generalforsamlingen.

Enhver generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.

DAGSORDEN
Bestyrelsen udarbejder dagsordenen, der dog i forbindelse med den ordinære generalforsamling mindst skal indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent.
2) Valg af referent.
3) Valg afstemmetællere.
4) Beretning fra bestyrelsen.
5) Fremlæggelse af regnskab.
6) Behandling af indkomne forslag.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8) Valg af suppleant til bestyrelsen.
9) Valg af to revisorer.
10) Valg af repræsentantskabsmedlemmer.
11) Valg af suppleanter til repræsentantskabet.
12) Eventuelt.

FORSLAG
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vedtægtsændringsforslag kan kun fremsættes til afstemning på den ordinære generalforsamling.
Vedtægtsændringsforslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 3 måneder for generalforsamlingens afholdelse.
Vedtagelse af vedtægtsændringsforslag kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

AFSTEMNING
Kun medlemmer har stemmeret, og skal for at gøre brug af denne stemmeret møde personligt op til generalforsamlingen.

Ved afstemninger, der ikke omhandler foreningens vedtægter er almindeligt stemmeflertal afgørende. Ved stemmelighed kan dirigenten, hvis han/hun skønner det hensigtsmæssigt, bringe forslaget til ny afstemning. I modsat fald bortfalder forslaget.

Ved stemmelighed vedrørende valg af bestyrelses- og/eller repræsentantskabsmedlemmer samt ved valg af suppleanter foretages fly afstemning, hvis dirigenten skønner dette nødvendigt. Ellers foretages lodtrækning.

Valg af bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer samt valg af suppleanter skal ske ved skriftlig afstemning. Alle øvrige afstemninger sker ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal dog foretages såfremt mindst tre medlemmer stiller krav herom.

Valgbar til bestyrelsen og repræsentantskabet er ethvert medlem, der er villig til at modtage valg. Medlemmer, der ikke er til stede ved generalforsamlingen, kan vælges såfremt der foreligger en skriftlig bekræftelse på, at hun/han er villig til at modtage valg.

REGNSKAB OG REVISION
Regnskabsåret er fra 1/10 til 30/9.
– Bestyrelsen er pligtig til på generalforsamlingen at fremlægge et revideret årsregnskab.

§ 6: BESTYRELSEN

Foreningens bestyrelse består af i alt 7 medlemmer.

2 medlemmer vælges i ulige år, og sidder for 2 år.
3 medlemmer vælges i lige år, og sidder for 2 år.
2 medlemmer, der sidder for I år, vælges af og frà det senest afsluttede vinterskoleelevhold, der således ikke på den førstkommende generalforsamling har stemmeret ved valg af bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen konstituerer hvert år sig selv med følgende poster: Formand, næstformand, sekretær, kasserer samt tre menige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen har I suppleant, der vælges for eet år.

Bestyrelsen skal føre forhandlingsprotokol over bestyrelsesmøder og general for- saml inger.

Bestyrelsen skal føre medlemskartotek.
DISPONERING OVER FORENINGENS MIDLER
Ved flertalsbeslutning fastsætter bestyrelsen hvert år regler for attestation af
udgiftsbilag, underskriftsberettigede i relation til checks, giro og lignende.

§ 7: FORENINGENS MEDLEMMER I SKOLENS REPRÆSENTANTSKAB

Denne paragraf s indhold skal til enhver tid være i overensstemmelse med: “Fundats for Den selvejende institution Gerlev Idrætshøjskole”.

I henhold til § 4 i fundatsen har elevforeningen 17 af i alt 56 medlemmer i skolens repræsentantskab, der er skolens højeste myndighed.

De 17 medlemmer vælges således:

8 vælges for 2 år i år med ulige årstal.
8 vælges for 2 år i år med lige årstal..
1 vælges for 1 år af og fra foreningens bestyrelse.

Elevforeningen vælger, så vidt det er muligt, 8 suppleanter hvert år. Suppleanterne sidder hver for 2 år.

Herudover skal elevforeningen hvert år udpege et medlem til repræsentantskabet udenfor egen
kreds.
Udpegelsen af repræsentantskabsmedlemmet udenfor egen kreds foretages af foreningens bestyrelse efter samråd med’ elevforeningens medlemmer i repræsentantskabet. Bestyrelsen skal så vidt det er muligt hvert år vælge en suppleant for medlemmet uden for egen kreds.

§ 8: FORENINGENS OPLØSNING

Opløsning af foreningen kan kun ske ved vedtagelse herom på 2 på hinanden følgende general forsamlinger, på hvilke mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Vedtages det at opløse foreningen, tilfalder foreningens midler Gerlev Idrætshøjskole.

Ovenstående vedtægter blev bragt til afstemning på elevforeningens generalforsamling d. 14R-1994, hvor de blev vedtaget.